ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಡೆ ಕನ್ನಡ   -   Welcome to KKS   -   ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ

2023 Executive Committee

 • Karthik Hulikunte - President
 • Medha Hegde - Vice-President
 • Vishrant Puthran - Treasurer
 • Naveen Krishna - Secretary
 • Srinivasa Thimmegowda - Member-at-Large

2023 Board of Directors

 • Vijay Kurki - Chair
 • Shruti Halekote
 • Mallikarjun Arethimmappa
 • Sunitha Shekhara
 • Usha Pramod

Recent Former Presidents

 • Usha Pramod - 2021-22
 • Sunitha Shekhara - 2020
 • Mallikarjun Arethimmappa - 2019
 • Vijay Kurki - 2018
 • Shruti Halekote - 2017
 • Mohan Ram - 2015-16
 • Bina Prakash - 2014
 • Ishaaq Siddiqui - 2012-13
 • Kalpana Rajagopal - 2011
 • Murali Adikeshava - 2007-10

Upcoming/Ongoing Events

 • Sankranti - January 28th, 2023
 • Purandarotsava - February 25th, 2023
 • Ugadi - April 1st, 2023
 • Naadahabba / Kannada Rajyotsava - October 21st, 2023
 • Kannada Patashale

Volunteer Sign Up

KKS - Being part of your community
Sign up here to volunteer

Articles

Copyright © 2023 - Kuvempu Kannada Sangha of San Antonio, Texas (KKS). All Rights Reserved.