ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಡೆ ಕನ್ನಡ - Welcome to KKS - ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ
ನಮಸ್ಕಾರ,
ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ
ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ
  • ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಯಾನ್ ಅಂಟೋನಿಯೋ, ನಗರ ಹಾಗು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೆರೆಯಲು, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
  • ನಮಗೆ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ಭಾಷೆ, ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು/ಬರಲು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿವುದು.
  • ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲಾವಿದರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಆದರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ನಂಟನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವುದು.
  • ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ಸ್ಯಾನ್ ಅಂಟೋನಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ
Namaskaara,
Welcome to the webpage of Kuvempu Kannada Sangha of San Antonio (KKS-SA) of South Texas.
We are a 501(c)3 non-profit organization primarily dedicated to promoting culture, language and heritage of Karnataka.
We conduct various programs throughout the year promoting the arts and music of India, especially Karnataka.
We also support and volunteer for several community events in the city of San Antonio. Please find more information in the other sections.
You can always contact us via email kannadasanghaofsa@gmail.com
Thank you,
Kuvempu Kannada Sangha
Current President
President
Karthik Hulikunte
List of committe/board members.
Upcoming Events
  • Sports Day - Saturday, August 10th, 8am at Oxford United Methodist Church, Huebner Rd, San Antonio.
  • Participation in the 30th Anniversary celebrations of the Mallige Kannada Association of North Texas (MKANT) - September 21-22 in Dallas, TX.
  • KKS Annual Picnic - Saturday, September 28th, 10 am at Venue TBD
To view the full calendar of events and gallery click here.
Volunteer Sign Up
KKS - Being part of your community
Sign up here to volunteer.
Kannada Patashale
Currently Kannada Patashale is conducting classes in HTSA temple. For More information about classes, send an email to kkspatashale@gmail.com
Recently Kannada patashale got affiliated with the Kannada Kali organisation under Vishweshwara Dixit who is the founder of the organisation. Many of the Kannada Patashale in various states in united states have been affiliated including United Kingdom.
Here is a link to their website www.kannadakali.org
Exams will be conducted once a year with the external evaluates. We will update the syllabus for the exams close to the exam date.
For Donations/Sponsorship please contact us by clicking here.